STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania finansami w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    przepisów i praktyk związanych z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności; form udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikających z nich opłat i obowiązków; bilansu, jak się go sporządza i jak odczytuje; odczytu i interpretowania rachunków zysków i strat; oceny rentowności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych; opracowania budżetu; składników kosztowych przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz wyliczania kosztów przypadających na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę; sporządzania schematu organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz planowania wykonywania pracy itd.; zasad marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.; form ubezpieczeń związanych z transportem drogowym (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancji i wynikających z nich obowiązków; oprogramowania do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym;
  2. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:
    stosowania przepisów związanych z fakturowaniem usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz międzynarodowych reguł handlowych (Incoterms) oraz ich zastosowaniem; różnych kategorii pomocniczych działalności transportowej, ich roli, funkcji oraz (w odpowiednich przypadkach) ich statusu;
  3. w odniesieniu do transportu drogowego osób:
    przepisów związanych z opłatą za przejazd i cennikami w publicznym i prywatnym transporcie osób; przepisów dotyczących fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.

Umiejętności ogólne:

Potrafi dokonywać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w działalności transportowej.

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją (uwzględniającą aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne) zaprojektować proces transportowy.

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych, także w języku obcym.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i potrafi wykorzystać przepisy i praktyki związane z posługiwaniem się czekami, wekslami, wekslami własnymi, kartami kredytowymi oraz innymi środkami płatniczymi i sposobami płatności.

Zna i potrafi wykorzystać różne formy udzielanych kredytów (kredyt bankowy, akredytywa dokumentowa, depozyt gwarancyjny, kredyt hipoteczny, leasing, najem, faktoring itd.) oraz wynikające z nich opłaty i obowiązki.

Wie i potrafi to wykorzystać, czym jest bilans, jak się go sporządza i jak odczytuje.

Jest w stanie odczytać i zinterpretować rachunek zysków i strat.

Jest w stanie ocenić rentowność przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową, w szczególności na podstawie wskaźników finansowych.

Jest w stanie opracować budżet.

Zna składniki kosztowe przedsiębiorstwa (koszty stałe, koszty zmienne, kapitał obrotowy, amortyzacja itd.) oraz jest w stanie wyliczyć koszt przypadający na pojazd, na kilometr, na przejazd lub na tonę.

Jest w stanie sporządzić schemat organizacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie oraz zaplanować wykonywanie pracy itd.

Zna i potrafi to wykorzystać zasady marketingu, reklamy i public relations, w tym promocji sprzedaży usług transportowych oraz sporządzania akt klientów itd.

Zna i potrafi to wykorzystać różne formy ubezpieczeń dotyczących transportu drogowego (odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenia wypadkowe/na życie, ubezpieczenia inne niż na życie i ubezpieczenia bagażu) oraz gwarancje i wynikające z nich obowiązki.

Zna i potrafi to wykorzystać oprogramowanie do elektronicznego przesyłania danych w transporcie drogowym.

Jest w stanie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu rzeczy oraz znać międzynarodowe reguły handlowe (Incoterms) oraz ich zastosowanie.

Zna i potrafi to wykorzystać różne kategorie pomocniczej działalności transportowej, ich rolę, funkcje oraz – w odpowiednich przypadkach – ich status.

Umie stosować przepisy dotyczące opłat za przejazd i cenników w publicznym i prywatnym transporcie osób.

Umie stosować przepisy dotyczące fakturowania usług w zakresie drogowego transportu osób.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech