STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Normy techniczne i techniczne aspekty działalności

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi norm technicznych oraz technicznych aspektów działalności w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    przepisów związanych z masą i wymiarami pojazdów w państwach członkowskich oraz procedur związanych z wyjątkami, stosowanymi w przypadku niestandardowych ładunków; doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa; formalności związanymi z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów; działań jakie należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin; sporządzania okresowych planów utrzymania pojazdów i ich wyposażenia;
  2. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:
    typów urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz procedur i poleceń związanych z załadunkiem i rozładunkiem rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.); technik transportu kombinowanego piggy-back oraz technik przeładunku poziomego; procedur stosowanych w celu spełnienia przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.1 lutego 1993 r. w sprawie przemieszczania odpadów; procedur stosowanych w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP); procedur stosowanych w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją (uwzględniającą aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne) zaprojektować proces transportowy.

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych, także w języku obcym.

Potrafi dokonać identyfikacji i weryfikacji elementów, urządzeń i procesów transportowych.

Potrafi realizować procedury wynikające z obowiązujących przepisów.

Potrafi korzystać z norm, katalogów, dokumentacji technicznej i innych źródeł w celu realizacji różnych zadań inżynierskich w działalności transportowej, w tym ze źródeł obcojęzycznych.

Potrafi dokonać analizy w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa w działalności transportowej.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące masy i wymiarów pojazdów w państwach członkowskich oraz procedury dotyczące wyjątków, stosowane w przypadku niestandardowych ładunków.

Jest w stanie dokonywać doboru pojazdów i ich elementów (podwozia, silnika, układu transmisyjnego, systemu hamulcowego itd.) zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa.

Zna i potrafi wykorzystać formalności związane z homologacją typu, rejestracją oraz przeglądem technicznym tych pojazdów.

Wie, jakie działania należy podjąć, aby ograniczyć hałas i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza powstające w wyniku emisji spalin.

Jest w stanie sporządzać okresowe plany utrzymania pojazdów i ich wyposażenia.

Zna różne typy urządzeń do transportu i rozładunku (skrzynie ładunkowe, kontenery, palety itd.) oraz jest w stanie wprowadzać procedury i wydawać polecenia dotyczące załadunku i rozładunku rzeczy (rozmieszczania ładunku, układania w stosy, sztauowania, blokowania i klinowania itd.).

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz jest w stanie sporządzać plany transportowe.

Zna i potrafi wykorzystać różnorodne techniki transportu kombinowanego piggy-back oraz techniki przeładunku poziomego.

Jest w stanie realizować procedury w celu spełnienia przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, w szczególności tych, które wynikają z dyrektywy 2008/68/WE i rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

Jest w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów przewidzianych w przepisach dotyczących przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności wymogów wynikających z umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP).

Jest w stanie realizować procedury w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów o transporcie żywych zwierząt.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech