STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Bezpieczeństwo drogowe

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa drogowego w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    kwalifikacji wymaganych od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.); koniecznych działań, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.); instrukcji dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych; procedur stosowanych w razie wypadku i procedur stosowanych w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych; procedur związanych z bezpiecznym mocowaniem towarów i odpowiednich technik;
  2. w odniesieniu do transportu drogowego osób:
    wiedzy z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Potrafi zgodnie z zadaną specyfikacją (uwzględniającą aspekty techniczne, ekonomiczne, prawne) zaprojektować proces transportowy.

Potrafi dokonać identyfikacji i weryfikacji elementów, urządzeń i procesów transportowych.

Potrafi realizować procedury wynikające z obowiązujących przepisów.

Potrafi korzystać z norm, katalogów, dokumentacji technicznej i innych źródeł w celu realizacji różnych zadań inżynierskich w działalności transportowej, w tym ze źródeł obcojęzycznych.

Potrafi dokonać analizy w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa w działalności transportowej.

Umiejętności szczegółowe:

Wie, jakie kwalifikacje są wymagane od kierowców (prawo jazdy, zaświadczenia zdrowotne, zaświadczenia o sprawności itd.).

Jest w stanie podjąć konieczne działania, aby zagwarantować, że kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego, zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich (ograniczeń prędkości, pierwszeństwa, ograniczeń postojowych, używania świateł, znaków drogowych itd.).

Jest w stanie sporządzać instrukcje dla kierowców w celu kontrolowania przestrzegania przez nich wymogów bezpieczeństwa w zakresie stanu technicznego pojazdów, ich wyposażenia i ładunku, oraz w zakresie środków zapobiegawczych.

Jest w stanie ustanawiać procedury stosowane w razie wypadku i wdrażać odpowiednie procedury w celu zapobiegania powtarzaniu się wypadków lub poważnych wykroczeń drogowych.

Jest w stanie realizować procedury dotyczące bezpiecznego mocowania towarów i znać odpowiednie techniki.

Posiada podstawową wiedzę z zakresu układu sieci drogowej w państwach członkowskich.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech