STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Wymagania

Studia podyplomowe „Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach zostały opracowane i przewidziane dla osób posiadających podstawową wiedzę na poziomie szkoły wyższej, dlatego w celu przyjęcia kandydat musi legitymować się posiadaniem dyplomu ukończenia dowolnych studiów magisterskich, inżynierskich lub licencjackich.

W celu ukończenia studiów podyplomowych słuchacze zobowiązani są do zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych programem studiów oraz opracowania pracy końcowej (dyplomowej) i zdania egzaminu końcowego.

Praca końcowa (dyplomowa) stanowi pisemne, około 30 stronicowe opracowanie z tematyki poruszanej w trakcie zajęć prowadzonych zgodnie z planem studiów (tematyka szeroko pojętej logistyki transportu).

Wyniki przedstawione w pracy końcowej (dyplomowej) mogą być dodatkowo opublikowane w czasopiśmie naukowym mającym patronat medialny nad studiami podyplomowymi:

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport
p-ISSN: 0209-3324
e-ISSN: 2450-1549
DOI: 10.20858/sjsutst

Dotychczas wszyscy Słuchacze studiów podyplomowych obronili się w pierwszym terminie z bardzo dobrymi wynikami oraz otrzymali oba certyfikaty kompetencji zawodowych bez konieczności zdawania państwowych egzaminów.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech