STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe ”Przewoźnik drogowy – logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób” prowadzone na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej w Katowicach mają charakter specjalistyczny, a ich celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i naukowych w zakresie przewozów drogowych osób i rzeczy, osób posiadających tytuł magistra inżyniera, magistra, inżyniera lub licencjata w dowolnej specjalności.

Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych będzie przygotowany do podejmowania wszechstronnych rodzajów działalności inżynierskiej i zarządzającej w sferze prowadzenia działalności przewoźnika drogowego osób i rzeczy.

Będzie się mógł także ubiegać o zwolnienie z państwowego egzaminu i uzyskanie Certyfikatów Kompetencji Zawodowych dla przewoźnika drogowego zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych stanowi podstawę uzyskania dwóch certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy i osób, zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265, z późn. zm.):
„Osoby legitymujące się ,…, świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje cały zakres zagadnień, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, zwolnione są z egzaminu pisemnego”.

Wszyscy dotychczasowi Absolwenci studiów podyplomowych otrzymali oba certyfikaty bez konieczności zdawania państwowych egzaminów.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech