STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Dostęp do rynku

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi dostępu do rynku w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    przepisów regulujących zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisów regulujących formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje; przepisów dotyczących zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego; dokumentacji wymaganej do świadczenia usług transportu drogowego oraz procedur kontrolnych stosowanych w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;
  2. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:
    przepisów związanych z organizacją rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki; formalności granicznych, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązków i odpowiedzialności, jakie wynikają z posługiwania się nimi;
  3. w odniesieniu do transportu drogowego osób:
    przepisów związanych z organizacją rynku drogowego transportu osób; przepisów związanych z rozpoczęciem świadczenia usług drogowego transportu osób oraz sporządzania planów transportowych.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne.

Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw.

Potrafi realizować procedury wynikające z obowiązujących przepisów.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i potrafi stosować przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy, najem pojazdów przemysłowych i podwykonawstwo, w szczególności przepisy regulujące formalną organizację zawodu, dostęp do zawodu, zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych na terytorium i poza terytorium Wspólnoty, przeprowadzanie inspekcji oraz sankcje.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstwa transportu drogowego.

Zna i potrafi stosować dokumentację wymaganą do świadczenia usług transportu drogowego oraz jest w stanie wprowadzać procedury kontrolne w celu zapewnienia, aby zatwierdzone dokumenty związane z każdą operacją transportową, w szczególności te, które dotyczą pojazdu, kierowcy, rzeczy i bagażu, znajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące organizacji rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki.

Zna i potrafi stosować formalności graniczne, rolę i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące organizacji rynku drogowego transportu osób.

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług drogowego transportu osób oraz jest w stanie sporządzać plany transportowe.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech