STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Prawo cywilne

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi prawa cywilnego w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    rodzajów umów zawieranych w transporcie drogowym oraz wynikających z nich praw i obowiązków; negocjowania prawnie wiążących umów transportowych, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu;
  2. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy:
    rozpatrywania roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz wpływu roszczeń na odpowiedzialność umowną; uregulowań i obowiązków wynikających z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR);
  3. w odniesieniu do transportu drogowego osób:
    rozpatrywania roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz wpływu roszczeń na odpowiedzialność umowną.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne. Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw.

Potrafi realizować procedury wynikające z obowiązujących przepisów.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i potrafi stosować rodzaje umów zawieranych najczęściej w transporcie drogowym oraz wynikające z nich prawa i obowiązki.

Umie negocjować prawnie wiążące umowy transportowe, zwłaszcza w odniesieniu do warunków przewozu.

Jest w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu poniesionych strat lub uszkodzenia rzeczy podczas transportu lub z tytułu opóźnienia w dostawie oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

Zna i potrafi stosować uregulowania i obowiązki wynikające z Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Jest w stanie rozpatrywać roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu obrażeń poniesionych przez pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu spowodowanych wypadkiem podczas transportu lub też dotyczących odszkodowań z tytułu opóźnień oraz rozumieć, w jaki sposób takie roszczenie wpływa na jego odpowiedzialność umowną.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech