STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Prawo socjalne

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie zapoznanie uczestników studiów podyplomowych z zagadnieniami dotyczącymi prawa socjalnego w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

  1. w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
    roli i funkcji różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.); obowiązków pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników; przepisów regulujących umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.); przepisów związanych z czasem prowadzenia pojazdu, odpoczynku i pracy, w szczególności przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktycznych środków związanych ze stosowaniem tych przepisów; przepisów stosowanych w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w  złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne.

Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw.

Potrafi realizować procedury wynikające z obowiązujących przepisów.

Umiejętności szczegółowe:

Zna i potrafi wykorzystać rolę i funkcje różnych instytucji społecznych związanych z transportem drogowym (związki zawodowe, rady pracownicze, przedstawiciele pracowników, inspektorzy pracy itd.).

Zna i potrafi wykorzystać obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników.

Zna i potrafi stosować przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego (formy umów, obowiązki stron, warunki i czas pracy, płatne urlopy, wynagrodzenie, naruszenie umowy itd.).

Zna i potrafi stosować przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, czasu odpoczynku i czasu pracy, w szczególności przepisy rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, rozporządzenia (WE) nr 561/2006, dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy 2006/22/WE oraz praktyczne środki dotyczące stosowania tych przepisów.

Zna i potrafi stosować przepisy wykorzystywane w dziedzinie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców, w szczególności przepisy dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech