STUDIA PODYPLOMOWE
”Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób”

Seminarium dyplomowe

Cel przedmiotu:

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie uczestników studiów podyplomowych do opracowania i obrony pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu końcowego.

Treści kształcenia:

W ramach zajęć student pozyska informacje dotyczące:

charakterystyki pracy dyplomowej; doboru literatury i materiałów źródłowych; zasad stosowania odsyłaczy do bibliografii; tematu, celu i zakresu pracy dyplomowej oraz harmonogramu realizacji; zasad pisania pracy dyplomowej; słownictwa technicznego; podziału treści na część główną i załączniki; doboru metody badań stanowiskowych, modelowych, pomiarowych, optymalizacyjnych; prezentacji rezultatów pracy dyplomowej; zasad przygotowania i przedstawienia prezentacji komputerowej; referowania pracy dyplomowej; obrony pracy dyplomowej; kryteriów oceny pracy dyplomowej i egzaminu końcowego.

Umiejętności ogólne:

Rozumie i potrafi wykorzystywać w praktyce informacje zawarte w aktach prawnych (zarówno polskich, jak i międzynarodowych) dotyczących działalności transportowej.

Potrafi pracować indywidualnie i w zespole oraz porozumiewać się przy użyciu wybranych technik w różnych środowiskach zawodowych, także w języku obcym.

Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji własnych badań i przygotować tekst o charakterze naukowym zawierający omówienie wyników.

Potrafi przygotować i przedstawić prezentację dotyczącą zagadnień z zakresu działalności transportowej.

Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy zarówno konkretne jak i abstrakcyjne.

Potrafi swoje opinie ustne i pisemne, w szerokim zakresie tematów formułować w sposób przejrzysty i komunikatywny, wyjaśniając swoje stanowisko, podając także argumenty za i przeciw.

Potrafi dokonać identyfikacji i weryfikacji elementów, urządzeń i procesów transportowych.

Umiejętności szczegółowe:

Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z dziedziny transportu w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Potrafi wyrazić własnymi słowami, zilustrować i dokonać analizy prostych problemów inżynierskich.

Potrafi dokonać aktualizacji posiadanej wiedzy w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Zna i potrafi wykorzystać wymagania prawne w zakresie obowiązującym przewoźników drogowych.

Potrafi dokonać rejestracji, publikacji i analizy własnych wyników badań.

Przewoźnik drogowy - logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób ©: Piotr Czech